Crònica sessió del 17 de desembre de 2020

El passat dijous 17 de desembre es va celebrar la darrera sessió del Ple de l’any 2020. L’ordre del dia va comptar amb dinou punts, entre els quals l’aprovació del nomenament de diversos funcionaris en pràctiques i una funcionària interina així com l’aprovació del compte general de l’exercici 2019.

La sessió del Ple va iniciar-se a les 19.30 h per mitjans telemàtics a causa de la pandèmia.

En primer lloc, es va assabentar al Ple del nomenament de diversos funcionaris, tres funcionaris en pràctiques com agents de la Policia Local i el nomenament d’una funcionària interina com a Tècnica d’Administració General.

Al Ple també es va ratificar declarar l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU, així com el requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja integral de diferents edificis municipals.

D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat el Compte General de la Corporació exercici 2019.

A l’ordre del dia de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns, en primer lloc es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2020 una xifra de població resultant per Montgat de 12.200 habitants. I també es van aprovar per unanimitat de tots els regidors/es el calendari de sessions ordinàries del Ple que continuaran celebrant-se el darrer dijous de cada mes a les 19.30 h i el calendari de sessions de la Junta de Govern Local per a l’any 2021.

El darrer punt d’aquesta comissió es va aprovar per unanimitat la modificació del percentatge de l’aportació anual que fa l’Ajuntament de Montgat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de Participació dels Tributs de l’Estat.

Ja a la Comissió informativa Territori i Sostenibilitat els regidors i regidores del Plenari van aprovar per unanimitat dos punts, en primer llocel conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la Seguretat viària de la Travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el Pont de la Riera de Sant Jordi, TM. Montgat”, i en segon, l’autorització d’ús per espais de treball a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que a partir de gener estaran ubicats a l’Oficina d’atenció ciutadana de Montgat.

Finalment, els membres del Plenari per unanimitat dels disset membres assistents, van aprovar deixar sobre la taula per avaluar i estudiar millor la proposta d’autorització de l’obra i aprovació inicial del Projecte bàsic i d´execució per a les “obres d’ampliació al Mercat de Montgat ubicat entre els carrers Frederica Montseny, Lola Anglada i Plaça de la Mare”.

Ja en el debat dels punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Serveis a les Persones es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Fons Català de col·laboració al Desenvolupament i l’Ajuntament de Montgat, relatiu a l’aportació econòmica que fa l’Ajuntament anualment al Fons català, concretament 6000€ pel projecte destinat a la sensibilització i protecció per fer front la COVID 19 al municipi de PETIT GOAVE (Haití)

Finalment, a la part de control es va debatre dues mocions:

MOCIONS

Primer es va presentar i debatre la Moció del grup municipal Montgat en Comú Podem instant al Parlament de Catalunya a impulsar i aprovar el nou pacte nacional per la salut pública de Catalunya i aprovada amb l’abstenció del grup municipal Junts per Montgat i a continuació es va presentar la Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i Montgat en Comú Podemper prendre mesures per evitar l’addicció al joc que es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 21:10