Competències i funcions de l'Ajuntament

Ajuntament (organització municipal)

D'acord amb l'art. 25 de la Llei de Bases de Règim Local amb la redacció donada per la Ley 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració, exercirà com a competències pròpies les següents:

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni Històric. Protecció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació d'edificis.
 2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
 3. Proveïment d'aigua potable a domicili i evaqüació i tractament d'aigues residuals.
 4. Infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat
 5. Evaluació i informació de necessitats socials i atenció inmediata a persones en situació o risc d'exclusió social
 6. Policía local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, mercats, llotges i comerç ambulant 
 10. Protecció de la salut pública
 11. Cementeris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lleure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participar en la vigilancia del cumplimient de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o d'educació especial.
 15. Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenibles de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Tanmateix, en l'àmbit de les seves competències té les potetats següents:

a) La reglamentària i la d'autoorganització.

b) La tributària i la financera.

c) La de programació o de planificació.

d) L'expropiatòria.

e) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns.

f) La d'execució forçosa i la sancionadora.

g) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords. 

Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:08
Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:08