Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l'Alcalde o Alcaldessa i els portaveus de cada un dels grups polítics municipals. 

La Junta de Portaveus ostenta les atribucions següents:

1. Les previstes al paràgraf segon de l'article 79, al penúltim paràgraf de l'article 105 i a l'últim paràgraf de l'article 122 del Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Montgat.

2. L'assessorament a l'Alcalde o Alcaldessa en qüestions relatives a la formació de l'ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d'aquestes sessions.

3. El coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la Corporació.

4. L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcalde o Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

Règim jurídic i de funcionament

La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb caràcter mensual, dintre dels sis dies immediatament anteriors a la celebració de cada sessió plenària de caràcter ordinari, podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l'Alcalde o Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres. En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies immediatament anteriors a la celebració d'una sessió plenària de caràcter extraordinari, llevat que es tractés d'una sessió urgent, i la naturalesa de la urgència no ho permetés. Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus seran convocades per l'Alcalde o Alcaldessa, mitjançant citació efectuada per l'Alcaldia, que no precisarà de cap formalitat.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. De les sessions que celebri la Junta de Portaveus no s'aixecarà acta, ni es requerirà la presencia del/la Secretari/a General de l'Ajuntament, a excepció de quan aquest/a actuï en exercici de les atribucions a què es fa referència en el número 1 de l'article anterior, o quan ho faci l'Alcalde o Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els membres i el personal de la Corporació que l'Alcalde o Alcaldessa consideri convenient, a l'efecte d'informar sobre assumptes concrets.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:30
Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:30