Comissió especial de comptes

Composició

Està  integrada per un regidor/a representant de cada grup polític, aplicant-se per a les votacions el vot ponderat, en funció del nombre de Regidors o Regidores representat en el Ple de l'Ajuntament. 

Funcions i competències

La Comissió Informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns té assumida les funcions de la Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva.

Competències

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'Alcalde o Alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Els comptes anuals et sotmetran abans de l'1 de juny a l'informe de la comissió especial de comptes i seran objecte d'informació pública abans de la seva aprovació en el Ple de l'Ajuntament.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:27
Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:27