2021

Ingressos

L’Ajuntament va registrar durant 2021 ingressos per import de 13.038.000 €.

Aquests ingressos (o drets reconeguts) representen una caiguda de l’1% (147.000 €) respecte a 2020, fonamentada principalment pels següents factors:

 • Els ingressos per impostos directes [1] cauen un 5%, amb motiu d’una menor recaptació de l’impost de plusvàlues.
 • La recaptació per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’ha reduït també un 3% i fa caure els ingressos per impostos indirectes [2].
 • El capítol de taxes i altres ingressos [3] es redueix un 12%, en què destaca un descens en multes de trànsit i l’endarreriment al gener del 2022 d’ingressos urbanístics provinents de la construcció d’un edifici d'habitatges al barri de Mallorquines.
 • Creixen les transferències de l’Estat, la Diputació de Barcelona i el CC del Maresme, que augmenten així el capítol de transferències corrents [4] en un 8%.
 • Els ingressos patrimonials [5] es redueixen de manera important d’acord als convenis de concessió en vigor entre el consistori i les diferents empreses que operen a Montgat ocupant terreny municipal.
 • Finalment, a la liquidació de 2021 augmenten les transferències de capital [7] rebudes de la Diputació de Barcelona, tot i que l’import registrat correspon parcialment a 2020.

Despeses

Les despeses (o obligacions reconegudes) registrades durant 2021 van ser de 10.435.000 €.

Aquestes despeses representen un descens de l’11% (1.339.000 €) respecte a 2020, propiciat principalment pels següents aspectes:

 • Les despeses de personal [1] van augmentar un 9% (334.000 €) degut als increments salarials, però sobretot a la incorporació de personal necessari per reforçar els serveis prestats pel consistori.
 • El capítol de [2] béns i serveis recull principalment els serveis subcontractats per l’Ajuntament a empreses externes, com ara la recollida de residus, neteja i manteniment de parcs, neteja d’escoles i equipaments municipals o manteniment de la xarxa de clavegueram, entre d’altres. El cost d'aquests serveis es va veure incrementat en un 6% (271.000 €).
 • El 2021 els bancs van començar a aplicar penalitzacions sobre els dipòsits bancaris, que van provocar un increment de 27.000 € a l’apartat de despeses financeres [3].
 • La despesa registrada el 2021 en el capítol [4] ajuts i subvencions va baixar un 21% (-94.000 €) degut a la millora moderada de la situació social i econòmica provocada per la pandèmia, però també a la imputació comptable tardana durant el primer trimestre de 2022 de subvencions atorgades el 2021.
 • Les transferències corrents [4'] fetes per l’Ajuntament a altres administracions s’han reduït un 55% (-844.000 €). La raó d’aquest fort descens respecte a 2020 és que l’Ajuntament va regularitzar el 2021 prop d’un milió d’euros d’obligacions corresponents a exercicis anteriors.
 • L’Ajuntament va liquidar la totalitat del seu deute bancari durant 2020, i per aquest motiu la liquidació comptable no recull despesa en concepte d’amortització de préstecs [9].
 • Les inversions [6] van augmentar un 9% (37.000 €), principalment en partides d’arranjament de via pública, millora d’equipaments municipals i enllumenat.
 • Finalment, les inversions finançades a través de transferències de capital [7] de la Diputació i l’Àrea Metropolitana van caure en 153.000 €.

Romanent de Tresoreria.

És una magnitud que recull el superàvit o dèficit acumulat al llarg de diferents exercicis, i representa un indicador de liquiditat i solvència financera dels ens públics.

Un cop liquidat l’exercici 2021 i havent aplicat els ajustaments comptables corresponents, el romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Montgat és de 7,71 MM € (un 9% superior a l’import de l’exercici 2020 que era 7,07 MM €).

Darrera actualització: 18.01.2023 | 11:03
Darrera actualització: 18.01.2023 | 11:03