Consell de la Vila

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadana. El Consell de la Vila es va constituir al mes de març de 2019. El seu funcionament està regulat al Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Montgat, que podeu consultar aquí

Són funcions del Consell de la Vila:

 • Demanar i rebre informació sobre temes d'interès públic
 • Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 • Elaborar estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries competència municipal.
 • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics i les seves necessitats
 • Proposa la creació de comissions sectorials i de treball per fer el seguiment i consulta de temes competència i interès general.
 • Manifestar el seu parer en els assumptes i projectes competència que desenvolupin altres administracions que afectin Montgat
 • Crear i fomentar mecanisme de participació, amb la possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per fomentar l'associacionisme.
 • Participar en els plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 • Les altres funcions que determini el ple mitjançant normes orgàniques

Composició

 1. L'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui en qualitat de president/a.
 2. El regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana o regidor en qui delegui, en qualitat de vicepresident/a.
 3. Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals.
 4. Fins a 7 persones en representació de les associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
 5. Fins a 8 persones representants de la ciutadania.

Enllaços a les notícies publicades arran de la seva constitució:

 • Notícies publicades a la Web municipal en relació al funcionament del Consell de la Vila. Cliqueu aquí
 • Notícia publicada al Tot Badalona. Cliqueu aquí
 • Notícia publicada a Línia Xarxa. Cliqueu aquí
Darrera actualització: 21.01.2022 | 08:57
Darrera actualització: 21.01.2022 | 08:57