Ple

Composició del Ple

El Ple està format pels 17 regidors/es escollits democràticament a les eleccions de maig de 2023. Podeu consultar la composició clicant aquí

El Ple de la legislatura 2023-2027 està format per:

EQUIP DE GOVERN

Andreu Absil Solà (PSC), Alcalde

Raül Abad Navarrete, 1r. Tinent d'Alcalde i Regidor-Delegat de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport, OAC, Administració electrònica i arxiu municipal (SOM de Montgat)

Mercè Marín Planas, 2na. Tinent d'Alcalde Regidora-Delegada d'Ordenació i Gestió del Territori i del Patrimoni, Habitatge, Cultura i Festes  (Junts per Montgat)

Tània González Margalef, Regidora-Delegada d'Esports, Sostenibilitat, Medi Ambient i Salubritat (PSC-CP)

Marian Sotos Gómez, Regidora-Delegada de Recursos Humans, Acció Social, Família, Gent Gran i Igualtat (SOM de Montgat)

Àfrica Roigé Comas, Regidora Delegada de Comunicació i Transparència, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat (Junts per Montgat)

Carlos Benito Molinero, Regidor-Delegat de Recursos Econòmics i de Noves Tecnologies i Innovació (PSC-CP)

Oriol Villà Parera, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Consum, Foment de l'Ocupació i Salut Pública (SOM de Montgat)

Francesc X. Garcia Arrocha, Regidor-Delegat de Manteniment de la Via Pública, Parcs i Jardins (Junts per Montgat)

Marta Zorrilla Ferrer, Regidora-Delegada d'Educació i Joventut (PSC-CP)

REGIDORS I REGIDORES A L'OPOSICIÓ

Rosa Funtané Vila, Regidora (ERC)

David Sánchez Boutin, Regidor (ERC)

Alba Hernández Lacoma, Regidora (ERC)

Jordi Ratera Sarrà, Regidor (ERC)

Daniel Fuentes Fuentes, Regidor (Montgat en Comú Podem)

Pedro Pérez Azor, Regidor (Montgat en Comú Podem)

Francisco Castells Guitart, Regidor (Liberals per Montgat (Valents)

Competències i funcions

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política de les ciutadanes i ciutadans en el govern del municipi i està presidit per l'Alcalde o Alcaldessa.

Els òrgans col·legiats, com el Ple i la Junta de Govern Local, tenen unes regles de funcionament com el quòrum mínim per la vàlida constitució i funcionament, el quòrum mínim per la vàlida adopció dels acords i de les normes relatives a la convocatòria, com l'antelació amb què s'ha de convocar. La vulneració d'aquestes normes essencials pot afectar la validesa dels actes que s'hi adopten. Altres normes a observar fan referència a la participació en els debats. 

Composició

Està constituit a partir dels resultats de les eleccions municipals del maig de 2023 i està integrat per 17 regidores i regidors.

D'acord amb l'article 52.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, corresponen al Ple les atribucions següents: 


a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde o Alcaldessa i a la Junta de Govern Local, llevat de les esmentades en les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en l'apartat anterior (moció de censura i qüestió de confiança) 

Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries són obertes a la ciutadania. També es poden seguir en directe a través del canal You Tube municipal.

Les sessions ordinàries tenen lloc l'últim dijous de cada mes a les 19'30 hores a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc, exceptuant el mes d'agost que no hi ha sessió. 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:36
Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:36