Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals

Podeu consultar els informes d'intervenció sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals als documents adjunts:

 •  2018-2021 (exercicis liquidats): Informes de liquidació de pressupost 
 •  2022-2023 (exercicis NO liquidats): Informes d’aprovació de pressupost 

 

Informació de la seu electrònica, cliqueu aquí

Quadre resum dels resultats d'estabilitat pressupostària i regles fiscals (milers d’euros):

 1. Drets Reconeguts (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 2. Obligacions Reconegudes (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 3. Saldo/Diferència (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
 4. Ajustos SEC (Sistema Europeu armonitzat)
 5. Resultat pressupostari ajustat: Capacitat(+)/Necessitat(-) de Finançament 
 6. Compleix Estabilitat Pressupostària? 
 7. Compleix Regla de la Despesa? (Increment controlat de la despesa
 8. Préstecs d’Administracions Públiques (Diputació de Barcelona, AMB)
 9. Préstecs d'Entitats bancàries
 10. Total Deute Viu (informació gràfica)
 11. % Deute viu respecte a Ingressos Corrents (Capítol 1-5)

 

Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:51
Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:51