Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals

Informació de la seu electrònica, cliqueu aquí

L’exercici 2022, últim pressupost liquidat, va donar com a resultat uns drets i obligacions reconegudes abans d’ajustos de 13.430 m€ i 13.131 m€ respectivament. Sobre el resultat obtingut +299 m€, s’apliquen ajustos per reclassificar drets i obligacions corresponents a altres exercicis, en aquest cas -240 m€.
Així, el resultat de l’exercici 2022 després d’ajustos va ser +59 m€ complint els requisits d’estabilitat pressupostària (superàvit o capacitat de finançament).
Des de 2020, no aplica el càlcul de la regla de la despesa ni s’avalua el seu compliment atès que es troba suspesa per acord del Consell de Ministres del 6/10/2020, ratificat pel Congrés dels Diputats.
El consistori manté un deute financer de 0 € i, atenent requeriments comptables de la Diputació de Barcelona, informa de 602 m€ pendents d’amortitzar a 31/des/2022 corresponents al contracte d’arrendament financer subscrit amb el proveïdor d’enllumenat públic.
 
Els documents adjunts contenen els informes d'intervenció sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals dels exercicis 2018-2022 (exercicis liquidats). Consulteu també el quadre resum.

També podeu accedir als informes d’aprovació dels pressupostos 2023 (exp. 1619-6918/2022) i 2024 (1619-7238/2023); exercicis pendents de liquidació i en execució, respectivament.

Darrera actualització: 01.02.2024 | 21:28
Darrera actualització: 01.02.2024 | 21:28