Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Montgat té la voluntat de potenciar i estimular la participació dels veïns i veïnes en la pressa de decisions de l'activitat municipal. El servei de Participació Ciutadana s'ocupa de promoure la participació ciutadana i la gestió dels espais de participació ciutadana, com ara : les audiències públiques, el Consell de la Vila, els Consells sectorials, així com de gestionar processos de participació i les subvencions i la base de dades i relacions institucionals amb les entitats de la vila.

La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut a l'article 29.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

La participació ciutadana a Montgat està regulada pel Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Montgat i amb el Reglament orgànic municipal (ROM).

Objectius:

  1. Promoure la participació activa i democràtica dels veïns i veïnes en els temes i activitats municipal.
  2. Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu de Montgat.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Edifici: Ajuntament (Pl. de la Vila, s/n)

Tel. 93 469 49 00

Responsable polític: Àfrica Roigé Comas

Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:39
Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:39