2022

Ingressos

L’Ajuntament va registrar durant 2022 ingressos (o drets reconeguts) per import de 13.394.316 €; el que representa un increment del 2,7%  (+356.468 €) respecte a 2021, motivat pels següents factors:

(1) Impostos directes: Cauen en 482 m€ (-10,5%) degut a una menor recaptació per l’impost de plusvàlues.

(2) Impostos indirectes: Pugen en 102 m€ (+30%), per un augment de les construccions, instal·lacions i obres realitzades al municipi.

(3) Taxes i altres ingressos: Augmenten en 1.132 m€ (+32,8%), destacant (i) els ingressos provinents del conveni urbanístic amb l’empresa constructora dels habitatges Paradís del Mar, (ii) descens en multes de trànsit i (iii) increment en sancions per irregularitats urbanístiques.

(4) Transferències corrents: Creixen en 144 m€ (+3,7%) degut a l’increment de transferències de l’Estat.

(5) Ingressos patrimonials: Cauen en 111 m€ (-67,8%), tractant-se principalment d’ingressos que es recolliran a 2023.

(7) Transferències de capital: Baixen en 429 m€ (-73,4%) respecte als ingressos registrats en 2021, que corresponien a exercicis anteriors.

Despeses

Les despeses (o obligacions reconegudes) registrades durant 2022 van ser de 13.128.940 €; el que representa un increment del 25,8% (2.693.977 €) respecte a 2021, degut als següents factors:

(1) Despeses de personal: Van augmentar en 132 m€ (+3,3%) degut als increments salarials i l’increment de plantilla.

(2) Béns i serveis: Recull principalment els serveis subcontractats per l’Ajuntament a empreses externes, com ara la recollida de residus, neteja i manteniment de parcs, neteja d’escoles i equipaments municipals o manteniment de la xarxa de clavegueram, entre d’altres. El cost d'aquests serveis es va veure incrementat en 394 m€ (+8,0%).

(3) Despeses financeres: Van créixer en 24 m€ (+53,7%) degut a l’increment de comissions bancàries.

(4) Ajuts i subvencions: Van augmentar en 84 m€ (+24,0%), amb un increment d’ajudes socials i subvencions a la instal·lació d’elements generadors d’energia fotovoltaica.

(4') Transferències corrents (realitzades per l’Ajuntament a altres administracions): Van augmentar en 4 m€ (+0,6% €).

(6) Inversions: Recull el principal increment de despeses durant 2022 respecte l’any anterior. En concret, va augmentar en 1.929 m€ (+455,1%), recollint diferents actuacions en via pública, enllumenat i equipaments municipals, però destacant-ne sobretot l’adquisició d’un immoble per 1.100 m € per ampliar i millorar les dependències municipals.

(7) Transferències de capital: Van créixer en 127 m€ (+933,1%). Aquest capítol recull inversions finançades per altres administracions com és el cas de la pacificació de la Ctra. de Tiana finançada per la Diputació de Barcelona.

(9) Amortització de préstecs: L’Ajuntament de Montgat no manté crèdits amb cap administració ni entitat bancària.

Resultat pressupostari

Fruit de les xifres anteriors d’Ingressos (13.394.316 €) i Despeses (13.128.940 €), el resultat pressupostari de l’exercici 2022 recull un superàvit de 265.376 €.

Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:54
Darrera actualització: 24.01.2024 | 13:54