Serveis Interns i Recursos Humans

L'Àrea de Serveis Interns de l'Ajuntament agrupa un conjunt d'activitats municipals que tenen com a objectius principals l'assessorament als diferents serveis de l'Ajuntament, el control de legalitat intern i l'organització polític-administrativa de l'Ajuntament.

Constitueixen aquesta àrea la Secretaria municipal, els serveis jurídics i els recursos humans.

La Secretaria municipal té com a funcions principals les de fe pública i d'assessorament legal preceptiu, les quals inclouen, entre d'altres, l'assistència als òrgans de govern de la Corporació (Ple i Junta de Govern Local) i a altres òrgans complementaris, l'emissió d'informes jurídics, l'establiment de criteris generals d'actuació per a les diferents àrees municipals i l'organització i el suport en tots els processos electorals convocats per les diferents administracions.

Els Serveis jurídics presta assessorament jurídic intern a les diferents àrees de l'Ajuntament i vetlla per l'adequació dels expedients administratius al procediment legalment establerts

Els Recursos humans té atribuïdes les tasques pròpies en la selecció, gestió dels empleats públics, la formació i la prevenció de riscos laborals.

Regidora-Delegada de Recursos Humans: Marian Sotos Gómez

Cap de Recursos Humans: Beatriu Casanovas Brossa

Equipament: Edifici de l'Ajuntament. Plaça de la Vila, s/n

Telèfon: 934 69 49 00

Plaça de la Vila, s/n - 08390 Montgat - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Andreu Absil Solà. Alcalde i regidor de Serveis Interns
Telèfon: 934694900
Adreça electrònica: mgt.rrhh@montgat.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.01.2024 | 21:02