Serveis socials d’atenció domiciliària

El SAD és un conjunt organitzat i coordinat d'accions i prestacions que es realitzen a la llar de la persona usuària, per oferir una atenció integral i individualitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.

Aquest conjunt de prestacions es realitzen mitjançant personal qualificat i supervisat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones i/o unitats de convivència, proporcionant-los atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual.

La sessió del Ple de l'Ajuntament de data 30 de juny de 2021 va aprovar el Reglament d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Montgat.

El SAD és format per la cartera de serveis següent:

a) Servei bàsic d'ajuda a domicili: és el conjunt d'actuacions que configuren el nivell mínim d'atenció a la persona que es presta al seu domicili. Aquestes actuacions tenen caràcter assistencial, preventiu i socioeducatiu per a persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores. El servei és contingut dins del pla d'atenció social individual i comprèn les actuacions següents: actuacions de caràcter personal, actuacions de caràcter domèstic i actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals.

b) Servei de teleassistència: És un servei de suport personal i social que permet detectar situacions d'emergència, dona una resposta ràpida a aquestes situacions i garanteix la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Utilitza una connexió permanent entre la persona i una central d'alarmes, per atendre qualsevol tipus d'emergència. Aquest servei és indicat per a persones que es troben en una situació de risc social o de salut, i possibilita que continuïn vivint al seu domicili habitual.

c) Serveis complementaris d'ajuda a domicili: àpats a domicili, destinat a assegurar que les persones amb manca d'autonomia personal, temporal o permanent, puguin rebre al domicili un àpat diari dietèticament adequat a les seves necessitats alimentàries.

Servei dirigit a persones grans o a persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament requereixen una atenció continuada. És un mecanisme de suport que permet als seus beneficiaris comunicar-se amb l'exterior davant d'una situació d'emergència o necessitat, alhora que afavoreix que la persona se senti més segura i acompanyada.

Aquest servei es presta a través d'un aparell connectat al telèfon on la persona pot ser atesa les 24 hores del dia des d'una Central d' Urgències.

Darrera actualització: 21.12.2021 | 14:07