Crònica sessió del 28 de maig de 2020

El passat dijous 28 de maig es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que a causa de l’estat d’alarma va tornar a ser telemàtica.

A la part de control de la sessió es va assabentar al Ple de diverses resolucions de l’alcaldia, entre d’altres sobre la liquidació del pressupost general de l’any 2018, i la suspensió de diversos contractes a causa de l’estat de l’alarma, com ara el dels serveis de l’escola bressol municipal “Els Montgatets”, l’execució del contracte de serveis monitoratge d’activitats dirigides d’esports i la suspensió parcial del contracte de neteja de diverses dependències municipals.

Per altra banda, també es va assabentar al Ple de la incorporació de personal a diferents serveis, com és el cas de la Policia Local, amb el nomenament de quatre funcionaris interins com agents de la Policia Local per màxima urgència i a serveis socials amb el nomenament con a funcionària interina d’una treballadora social per acumulació de tasques COVID-19.

Pel que fa a la situació actual de pandèmia, es va assabentar al Ple de l’adhesió de l’Ajuntament al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l'ACM i l'FMC. El document, en format de decàleg o paquet de propostes, planteja tot un conjunt d’accions concretes a efectuar per part de totes les administracions amb l’objectiu de reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més vulnerables, i fer front a la crisi econòmica.

Ja en els punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de desenvolupament local, recursos econòmics i serveis interns, es va debatre i aprovar dos expedients de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa, el número 9/2020 i el número 10/2020.

Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per persones físiques i entitats de l’Ajuntament de Montgat, amb els vots en contra de cinc membres del grup municipal d’ERC-AM, dos membres del grup municipal de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

MOCIONS

Finalment, a la part de control es van debatre les Mocions presentades pels grups municipals, concretament:

La Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís, per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la Monarquia Espanyola, que es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d’ERC-AM, del grup municipal de JUNTS PER MONTGAT, del grup municipal de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un regidor del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís i l’ abstenció dels regidors/es de PSC-CP, dels regidors/es de SOM DE MONTGAT i el Regidor no adscrit.

La Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local es va aprovar per unanimitat de tots els regidors/es.

Per acabar es va llegir la Moció dels grups municipals de la Corporació de suport als treballadors i treballadores de NISSAN.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:23