Crònica sessió del 27 de febrer de 2020

El dijous 27 de febrer es va celebrar la sessió ordinària del Ple que va comptar amb 14 punts. Un dels punts destacats que es van tractar va ser la informació facilitada als regidors/es del Ple respecte la declaració d’emergència de les actuacions necessàries a causa del fort impacte del temporal de pluja, vent i fort onatge Glòria que va assolar les platges de Montgat al mes de gener.

A la part resolutiva del Ple es van tractar diversos punts de l’ordre del dia, entre d’altres es va assabentar del nomenament com d'una funcionària interina com a Tècnica Administració General. Tanmateix, es va donar compte al Ple de la delegació en la Sra. Mercè Marin Planas 1a. Tinenta d’Alcalde, de forma general i per temps indefinit, la condició de membre del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

També es va assabentar al Ple de la determinació dels membres de la Corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Un punt destacat de l’ordre del dia va ser assabentar al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0213 de data 13 de febrer, relativa a declarar l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència de l’impacte del temporal de pluja, vent i fort onatge Glòria que va destrossar infraestructures de les platges de Montgat del 19 al 23 de gener de 2020.

D’altra banda, també es va assabentar al Ple del nomenament de funcionaria interina com agent de la Policia Local per màxima urgència i sobre el nomenament de funcionari interí com agent de la Policia Local per màxima urgència.

Finalment, a la part resolutiva es va donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre el mes d’agost i desembre de 2019.

Ja en els punts de debat de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns es van tractar i aprovar diversos temes com ara l’aprovació per unanimitat de tots els grups municipals de l’actualització del conveni-tipus per a l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i l’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari i transferència de crèdits mitjançant baixa, número 4/2020 del Pressupost municipal vigent que també es va aprovar per unanimitat.

Un altra punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la Comissió Central de Subministraments que gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis, per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i contractació de serveis a través de Generalitat de Catalunya. Sotmès a votació la proposta d’adhesió es va aprovar amb l’abstenció dels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya més Iniciativa i Compromís.

MOCIONS

Finalment, a la part de control es va sotmetre a votació la Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en comú podem i Montgat guanya Mes - Iniciativa i Compromís, per a la commemoració del dia internacional de les dones i en suport al moviment feminista, La Moció es va aprovar amb l’abstenció dels regidors/es del PSC, JuntsxMontgat, dos regidors/es de SOM de Montgat, i un regidor no adscrit.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:14