Crònica sessió del 26 de novembre de 2020

El passat 26 de novembre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que va comptar amb 22 punts a l’ordre del dia entre els quals destaquen l’amortització anticipada de diversos prèstecs i l’aprovació l’expedient de contractació, dels Plecs de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars per a la licitació dels serveis de recollida de residus i neteja viària de Montgat.

El Ple de novembre va ratificar diversos acords aprovats per la Junta de Govern local com ara el nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic d’Administració General, l’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per a l’Associació de Comerços Montgat Centre, i l’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per a la Fundació Gresol Projecte Home.

El Ple també va ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local d’aprovació del conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa al pressupost de l’Ajuntament de Montgat per l’Associació pel Benestar dels Animals de Montgat (ABAM).

Per altra banda, es va donar compte dels reparaments resolts durant el període comprés entre gener i octubre de 2020 i per unanimitat de tots els grups municipals es va aprovar el Compte General de la Corporació exercici 2018, i dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Ja a la comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns el Ple va aprovar per unanimitat la quota anual en concepte del 0,056% de la base liquidable de l’IBI pel quadrienni 2020-2023.

A la mateixa sessió es van aprovar tres amortitzacions anticipades de crèdit; concretament, l’amortització anticipada del crèdit formalitzat amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat al finançament de l’actuació d’Adquisició de material inventariable divers, en segon lloc l’amortització anticipada del préstec formalitzat amb el Banc de Sabadell, dins del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, destinat al finançament d’actuacions diverses d’inversions municipals, i finalment l’amortització anticipada de la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, vinculada al Programa de suport als municipis per al finançament de l’expropiació de zones verdes i dotacions municipals, destinada al finançament del 50% de la finca del carrer de Sant Antoni Maria Claret núm. 130. Sotmesos a votació els tres punts es van aprovar amb els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Un dels punts de l’ordre del dia de la mateixa Comissió va ser l’aprovació per unanimitat del desistiment i declarar conclús el procediment de transmissió del dret de superfície de Hamelin 2, SL a favor de NACE (Nuevo Agora Centro de Estudios).

Per altra banda, un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’expedient de contractació, dels Plecs de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars per a la licitació dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat per un import de 13.012.128 euros, punt que es va aprovar amb l’abstenció del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Dins dels punts de l’ordre del dia de la comissió informativa de serveis a les persones es va debatre en primer lloc l’aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), i en segon lloc l’aprovació dels tancaments econòmics del funcionament del Programa de Formació i Inserció - Programa de Transició al Treball (PFI-PTT) des del curs 2014-2015 fins al 2018/19, organitzat conjuntament pels Ajuntaments de Montgat, Alella I Tiana (PFI-PTT). Els dos punts es van aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores.

Com a darrer punt de l’ordre del dia de la Comissió de serveis a les persones s’aprova per urgència incloure a l’Ordre del dia el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el servei públic d’ocupació de Catalunya, en els processos de selecció i contractació de personal temporal per incorporacions urgents, relleus laborals i programes.

El punts es va aprovar amb els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i l’abstenció d’un regidor del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Ja a la part de control del Ple els regidors i regidores van debatre tres mocions:

MOCIONS

En primer lloc, es va presentar i debatre la Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, en relació amb l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental que es va aprovar per unanimitat, i en segon lloc es va debatre la Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, que també es va aprovar per part de tots els regidors i regidores.

Finalment, es va presentar la Moció dels grups d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, en defensa de la unitat de la llengua catalana, que us cop sotmesa a votació es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d’ERC-AM, tres membres del grup municipal de Junts per Montgat, dos membres del grup municipal de SOM, dos membres del grup municipal MONTGAT EN COMU PODEM, un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís i l’abstenció de tres membres del grup municipal PSC-CP i un del Regidor no adscrit.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 21:05