Crònica sessió del 25 de juny de 2020

El passat dijous 25 de juny es va celebrar la sessió ordinària del Ple en format telemàtic a causa de la situació de la pandèmia

La sessió es va iniciar a les 19.30 h i a la primera part es va assabentar al Ple de l’aixecament de la suspensió total de l’execució del contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals.

Al Ple també es va assabentar de la incorporació de diversos treballadors a diferents àrees de la Corporació, concretament del nomenament d’una funcionària interina com a Treballadora Social, pel Programa Complementari per a la garantia del benestar social 2020, de la Diputació de Barcelona, així com el nomenament d’una funcionària interina per màxima urgència com a Tècnica d’Administració General, fins a la resolució del procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça, i el nomenament d’un funcionari interí per màxima urgència com agent de la Policia Local.

Ja a la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns es van debatre dos punts que es van aprovar per unanimitat de tots els regidors/es:

El primer, l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret, i el segon l’aprovació de la d’incorporació d’una disposició transitòria de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (OF 11).

Respecte els punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Serveis a les Persones els regidors/es de l’Ajuntament van debatre l’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació corresponent als serveis d’escola bressol “Els Montgatets”, que es va aprovar amb l’abstenció del grup municipal d’ERC, el grup municipal de Montgat en Comú Podem, i el grup municipal de Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

MOCIONS

Finalment, a la part de control es va aprovar per unanimitat la Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-MES-Iniciativa-Compromís, de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:25