Crònica del Ple del 19 de juliol de 2023

L'equip de govern presenta al Ple la liquidació del Pressupost del 2022.

La darrera sessió del Ple de juliol es va assabentar al Ple sobre l'aprovació de la la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2022 que es va tancar amb un resultat pressupostari de  855.326,50€ i un romanent de tresoreria de 6.026.296,16€.  A la sessió també es van aprovar de les festes locals del 2024, que seran els dies 23 d’abril i 20 de maig.

En relació als punts de l’ordre del dia d’economia es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició la modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per a l’execució de diversos projectes a la via pública i a equipaments no previstos en el pressupost del 2023, per imports de 362.500€ i 278.152€,, com ara millores d’enllumenat, asfaltats, la rehabilitació del mur de la Plaça d’Argelers, la retirada de la xarxa de telefonia de les Costes, entre d’altres..

Sí que es va aprovar amb vot favorable de tots els grups polítics  la modificació pressupostària necessària per l’execució del projecte de la Plaça Pública a la Ronda dels Països Catalans per un import de 330.981,49 euros, i també va haver-hi acord unànime en l’aprovació del desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de l’espai públic.

A continuació el  Plenari va aprovar l’expedient de contractació i la convocatòria de la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment dels espais verds i les àrees de joc infantils i esportives de Montgat, que un cop debatut el punt es va aprovar per import de 2.259.960 € amb els vots a favor de tots els grups municipals de l’equip de govern i l’abstenció d’ERC i Montgat en Comú Podem.

Seguidament es va aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils amb els vots a favor dels partits polítics de l’equip de govern: PSC, SOM, i Junts per Montgat i els vots en contra d’ERC en Montgat en Comú Podem i l’abstenció del regidor de Valents.

Per acabar la sessió tots els representants polítics van aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la “Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.

Darrera actualització: 13.02.2024 | 20:03