Crònica de la sessió extraordinària del Ple del 6 de febrer

A la sessió extraordinària del passat dilluns es va aprovar la prorroga forçosa del contracte de manteniment  d’espais verds i els nous plecs de licitació del contracte.

Ahir al vespre es va celebrar una sessió extraordinària del Ple convocada per aprovar la pròrroga amb modificació de preu del contracte dels serveis de  manteniment general  dels  espais  verds,  mobiliari   urbà  i  parcs  infantils.  Debatuda pels membres de l’oposició, el regidor Daniel Fuentes (Montgat en Comú Podem) va manifestar que el seu grup votaria en contra per ser una modalitat de pròrroga forçosa contrària a la Llei, fet que també va remarcar el regidor David Sánchez (ERC), donat que a l’expedient hi havia informes de fiscalització desfavorables.

El regidor Francesc Garcia (Junts per Montgat) va explicar als membres del plenari que el contracte, que es va adjudicar l’any 2019, tenia problemes d’equilibri financer des de l`inici perquè  absorbia increments de salarials no contemplats a la licitació. El regidor va afegir que “L’any 2021 l’empresa va demanar un reequilibri de preus que l’ajuntament no va concedir i al març de 2022 l’empresa va informar que no utilitzaria les dues prorrogues possibles.” També va explicar que “la prorroga forçosa no modifica les característiques del contracte vigent però si que reconeix la diferència de la massa salarial per fer viable el servei fins que s’adjudiqui de nou”.

Un cop sotmesa a debat i votació es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat i un regidor no adscrit i els vots en contra dels grups de l’oposició: ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya més Iniciativa Compromís.

A continuació, els grups van debatre l’aprovació  del  plecs  tècnics i administratius i la convocatòria de la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de Montgat per un import de 2.259.960 euros.

En el torn d’intervencions de l’oposició, el regidor Daniel Fuentes (Montgat en Comú Podem) va dir que els plecs havien entrat per urgència, i no era clar quins materials i equips aportarien les empreses. El Sr. David Sánchez (ERC) va manifestar que no veien clar com s’havien calculat els sous dels treballadors i treballadores i també valoraven que els mitjans i recursos no estaven prou ben definits.

El regidor de via pública i jardins Francesc Garcia (Junts per Montgat) va explicar que el nou contracte suposa un increment del 32% respecte l’anterior i que els materials, maquinària i sous, al seu parer, estan ben reflectits als plecs i d’acord amb la informació facilitada per l’empresa sobre la subrogació del personal.

Un cop sotmès a votació, la documentació per licitar el nou contracte es va aprovar amb l’abstenció dels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya més Iniciativa Compromís i els vots a favor de PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat i un regidor no adscrit.

Darrera actualització: 13.02.2023 | 20:31