Crònica de la sessió del 23 de febrer de 2023

El Ple es va aprovar el Compte General de la Corporació corresponent del 2021.

El Ple de febrer es va donar compte de l’aprovació de l’habilitació excepcional de l’escola d’adults TIMÓ per emergència sanitària pel fred i es va assabentar de la incorporació de diversos professionals a la plantilla; concretament una funcionària interina com a Treballadora Social- Pla APROPAMB 2022 i una funcionària interina com a Tècnica d’Administració Especial de Serveis Econòmics. També es va informar del nomenament de segon suplent a les comissions informatives, en representació del grup municipal d’ERC-AM.

Al Ple també es va informar de l’aprovació del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Montgat 2021-2030 que qualsevol persona que vulgui pot consultar a la web municipal.

El regidor de Finances Carlos Benito (PSC) va presentar el Compte General de la Corporació corresponent del 2021, que un cop debatut es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i un del Regidor no adscrit i l’abstenció d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

En relació a l’aprovació de la modificació i clarificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, mitjançant l’ Organisme de Gestió Tributària, en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària de diversos tributs i taxes municipals no va haver-hi acord  i es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i un del Regidor no adscrit i l’   abstenció d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Si va haver-hi acord de tots els grups polítics municipals en l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i en l’aprovació de la modificació de l’article 8 de l’Acord comú de condicions per als empleats de l’Ajuntament per als anys 2019 i 2022, que modifica l’horari setmanal de 37,5 h a 35 h a partir de l’1 de gener.

També es van aprovar per acord favorable de tots els grups polítics l’aprovació de dos expedients per a la incoació de sancions per infraccions greus a dos veïns de Montgat per incompliment de l’ Ordenança reguladora de la tinença d’animals, la revisió d’ofici d’actes administratius, concretament la relativa el nomenament del senyor Luis Antonio Fariña Herrador, com a regidor delegat de Sostenibilitat i Medi Ambient i l’increment amb un 2,5% les retribucions del personal de l’Ajuntament  per  l’any 2023 respecte a les retribucions de l’any 2022. 

No va haver-hi acord en l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2023 que es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i els vots en contra d’ERC, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Tots els grups van votar favorablement l’aprovació de l’estimació parcial del recurs de reposició presentat contra l’acord de Ple de data 25 de març de 2021 i imposar una sanció pecuniària com a responsable de la comissió d’una infracció de caràcter molt greu i l’esmena a l'acta de delimitació entre els termes municipals de Montgat i de Tiana, de data 10 de gener de 2023.

En relació a l’aprovació del conveni de delegació de competències municipals a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la gestió d’habitatges de lloguer social i assequible es va suscitar debat entorn al preu dels lloguer d’aquests habitatges que segons el parer dels partits a l’oposició ERC i Montgat en Comú Podem era massa elevat. El conveni es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i els vots en contra d’ERC, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

En relació a projectes d'obres es va aprovar per unanimitat el projecte d’obres de reparació, conservació i manteniment del paviment asfàltic a diversos carrers de Montgat (Avinguda de Sant Jordi, Cr Miquel Batlle, Cr Espanya, Avinguda del Turó i Cr Marina) amb un pressupost de 99.573,42 euros IVA inclòs.

El Ple també va aprovar l’adhesió al Pla Comarcal per la Diversitat Sexual i de Gènere (PLA LGBTIQ+) 2022-25 impulsat pel Consell Comarcal del Maresme.

Finalment, es va aprovar per unanimitat el conveni del col·laboració entre dels ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Vilassar de Mar i Tordera, per l’organització de la 19a. edició del Concurs de Musica Jove 2023 Maresmusic. 

Darrera actualització: 20.02.2024 | 14:08