Crònica sessió del 30 de juny de 2021

La sessió del Ple que es va celebrar de manera telemàtica i es van tractar entre d’altres temes  l’aprovació de dos reglaments i la modificació de les Ordenances de serveis esportius i educatius.

Al despatx d’ofici l’alcalde va informar sobre l’evolució de casos COVID a l’Àrea Bàsica de Salut de Montgat Tiana que ha registrat fins ara 741 casos, amb un índex de rebrot de 231 i una RT de 2,5 a Montgat. Respecte la vacunació continua avançant amb un total de 11.300 persones que han rebut la 1a. dosis, un 55% del total, i 6700 persones que han rebut la pauta completa, un 33% de la població de Montgat i Tiana. Respecte els casos registrats a les escoles, explica que s’ha registrat un cas a l’escola d’adults TIMO, i dos casos a l’Institut Thalassa.  

Finalment, l’alcalde va exposar les dades de l’atur que al mes de maig ha baixat un 11% respecte les dades de maig de 2020, essent l’atur registrat a Montgat de 603 persones.

A continuació, es va assabentar als membres del Plenari sobre tres resolucions de l’Alcaldia les núm. 1040-2021, 1043-2021 , i 1157-2021  relatives al nomenament de dues funcionàries interines i un funcionari interí com agents de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant aquest estiu a Montgat.

També es va assabentar al Plenari de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1186-2021 de data 22 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2020 i es va donar compte als membres del Plenari dels reparaments resolts durant el període comprés entre el mes de novembre de 2020 i el 9 de juny de 2021.

Seguidament, es van tractar tres punts de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns:

En primer lloc, es va aprovar  amb nou vots a favor dels grups del PSC-PM, JuntsxMontgat, SOM de Montgat i un regidor no adscrit, i vuit abstencions dels regidors i regidores d’ERC, Montgat en Comú Podem i un regidor de Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís, la proposta al Ple d’aprovació de la modificació de les Ordenances núm. 43 i 45 reguladores del preu públic per la prestació de serveis esportius i del servei d’escola bressol.

El segon punt que es va posar sobre la taula va ser l’aprovació de la modificació la relació de llocs de treball 2020 de l’Ajuntament de Montgat per l’exercici de 2021 que sotmesa a votació es va aprovar per unanimitat de tots els regidores i regidores del Plenari.

En tercer lloc, el Plenari va debatre i votar a favor per unanimitat l’aprovació del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Tiana a favor de l’Ajuntament de Montgat dels serveis de Promoció Econòmica.

Al torn d’exposició i debat dels punts de la Comissió informativa de Serveis a les Persones es van tractar dos punts de l’ordre del dia:

La proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Montgat, que un cop exposada i sotmesa a votació es va aprovar per unanimitat de tots els membres del Plenari.

I finalment, es va debatre la proposta al Ple d’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament intern de l’escola bressol Els Montgatets” que també es va aprovar per unanimitat.

La sessió va finalitzar a les 20, 45 h.

Darrera actualització: 22.01.2022 | 22:11