Crònica sessió del 29 de juliol de 2021

L’alcalde va iniciar la sessió amb el despatx d’ofici informant de les dades d’evolució de la pandèmia i de l’atur. Respecte les dades COVID, al juliol s’han registrat 1027 casos positius, l’índex de rebrot és de 978 i la RT d’1,3. Respecte les dades de vacunació va explicar que 13.654 persones ja han rebut la 1a. dosis essent un 66,98% i la segona dosis l’han rebut 10.911 persones, un 53,37% del total de la població de l’Àrea Bàsica de Salut de Montgat-Tiana. En relació a l’atur, va informar que respecte juny de 2020 s’ha reduït en 96 persones, registrant-se 599 persones a l’atur a Montgat.

A continuació es va donar compte als membres del Plenari de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 de juny de 2021 al 23 de juliol del núm. 1194-2021 al núm. 1436-2021 i dels acords de la sessió de data 17 de juny i 1 de juliol de 2021 de la Junta de Govern Local

També es va assabentar als regidors i regidores de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1385-2021 de data 18 de juliol de 2021, relativa al nomenament d’una funcionària interina com agent de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021

A continuació el Plenari va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals les festes locals del municipi per a l’any 2022 que seran els dies 25 d’abril i 31 d’octubre de 2022.   

També es van aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores del Plenari, l’aprovació de la modificació de la composició de la Mesa de Contractació permanent i la declaració d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen les obres d’infraestructura per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Escola Norai.

A continuació els membres del Plenari van aprovar per unanimitat la declaració d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen les obres per la reforma de la instal·lació d’ aigua calenta sanitària a l’ IES Thalassa

Sotmesos a debat i votació, els regidors i regidores van votar a favor de dos punts de l’ordre del dia; l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit i de l’expedient de modificació pressupostària, de transferència de crèdits mitjançant baixa, número 18/2021 del pressupost municipal vigent.  

Finalment, es va aprovar l’expedient de modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdits mitjançant baixa, número 24/2021 del Pressupost municipal vigent amb els vots a favor dels regidors i regidores del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i l’abstenció dels grups d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

Ja en el debat dels punts de l’Ordre del dia de la Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la declaració d’especial interès i utilitat pública la implantació de dues electrolineres, per tal de donar compliment al Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB i el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses (PAES).  

Sotmès a debat i votació el darrer punt de la Comissió es va aprovar acceptar la proposta de classificació de les empreses licitadores del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat amb els vots a favor dels regidors i regidores del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i l’abstenció dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

El Ple també va posar sobre la taula i debatre dos punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, concretament: 

Es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i l’abstenció dels grups d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís la pròrroga del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria pel curs 2020-2021 i l’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament intern de l’Escola d’adults TIMO

Finalment, el Plenari va aprovar per acord unànime dels disset membres la finalització i arxiu  de l’expedient incoat per a la imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte de serveis de l’escola bressol adjudicat a l’empresa Serveis per a la infància Créixer Junts, SL

La sessió va finalitzar a les 22  h.

 

Darrera actualització: 22.01.2022 | 23:00