Crònica del Ple sessió del 28 de juliol

Dijous 28 de juliol  es va celebrar la sessió ordinària del Ple. Punts destacats de l’ordre del dia la concessió d’una subvenció nominativa a l’associació de comerços Montgat Centre i la liquidació del pressupost del 2021.

La sessió va començar a les 19.30 h. a la Sala Pau Casals.

L’alcaldessa Mercè Marín i Planas (Junts per Montgat) va informar al Plenari que d’acord amb les converses mantingudes amb el Departament de Territori de la Generalitat la pacificació del Camí Ral en el tram comprès entre l’estació de Montgat Nord fins al Masnou s’inclourà en el contracte que licitarà la Generalitat l’any 2023. L’alcaldessa va afegir “que la idea és enllaçar la zona del Camí Ral que ja està pacificada fins El Masnou i donar continuïtat al nou espai que es crearà de passeig i via de comunicació més sostenible”.

A la sessió plenària es va informar del nomenament com a funcionari de carrera d’un tècnic mitjà salut, sanitat i medi ambient, en període de pràctiques, a jornada complerta. En relació a peticions formulades pel personal també  es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics reconèixer la compatibilitat del tècnic auxiliar de manteniment d’instal·lacions de l’Ajuntament de Montgat, amb una segona activitat com a formador en Prevenció de Riscos Laborals, i la compatibilitat de la Tècnica d’administració general (TAG), com a col·laboradora docent/tutora en el Grau en Dret que imparteix la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Seguidmanent, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el conveni regulador de la concessió d’una subvenció nominativa a l’ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS MONTGAT CENTRE,  per import de 7.400€  destinada a la posada en marxa del teixit comercial urbà i per la gestió de dinamització comercial de Montgat.

En relació als temes de la comissió informativa de finances, es va assabentar al Ple de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2021 d’acord amb el contingut de l’informe d’Intervenció de data 20 de juliol, segons el qual hi ha un romanent de tresoreria de 7.706.239,50€ i es va aprovar inicialment la modificació de la Base 38 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Montgat de l’any 2022, relativa a la tramitació i procediments de contractació dels contractes menors.

A continuació, el Ple va aprovar la modificació del contracte del contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets”, a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts amb NIF B63248629, per fer possible la contractació d’una vetlladora per atendre un infant amb nee matriculat a l’escola.

A la sessió també es va aprovar l’expedient de modificació pressupostària número 21/2022, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit del Pressupost municipal vigent, per poder dur a terme l’execució de projectes de manteniment o de via pública no contemplats al pressupost del 2022. Un cop debatut i sotmès a votació es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, del PSC-CP, de SOM de Montgat, i un del Regidor no adscrit i les abstencions d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Finalment, a la part de control es va aprovar la Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM per a l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació, amb els vots a favor d’ERC-AM, Junts per Montgat, Montgat en Comú Podem, un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís i les abtencions del PSC-CP, de SOM de Montgat i un Regidor no adscrit.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 19:11