Modificacions dels pressupostos

Podeu consultar els pressupostos i les modificacions de pressupost clicant aquí. També podeu consultar les modificacions dels pressupostos als documents annexos.

El quadre i gràfic mostrats a continuació recullen un resum de les modificacions pressupostàries produïdes durant l'any 2023. Accedint als arxius adjunts podreu revisar el detall d’aquestes modificacions per tipus de modificació i aplicació pressupostària.

 

[1] Incorporacions de Romanent de Tresoreria per atendre compromisos de despesa adquirits durant 2022, dels quals no s’ha rebut la factura (obligació comptable) abans del tancament.
[2] Generació de crèdit provinent d’altres partides del pressupost 2023.
[3] Disminució de crèdit traspassat a altres partides pressupostàries al llarg de l’exercici 2023.
[4] Generació de crèdit provinent de subvencions i transferències d’altres administracions: Diputació 56%; Àrea Metropolitana 26%; Generalitat 12%; Altres Ajuntaments 6%.
[5] Incorporacions de Romanent de Tresoreria per finançar inversions i altres actuacions durant 2023.
Darrera actualització: 11.02.2024 | 20:46