Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals

Informació sobre l'estabilitat pressupostària i regles fiscals (milers d’euros):

  • Pressupost liquidats: 2015 a 2021;
  • Pressupost en procés de tancament: 2022;
  • Pressupost en execució: 2023

Resultat exercici:

[1] Drets Reconeguts (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)

[2] Obligacions Reconegudes (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)

[3] Saldo/Diferència (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)

[4] Ajustos SEC (Sistema Europeu armonitzat)

[5] Resultat pressupostari ajustat: Capacitat(+)/Necessitat(-) de Finançament

Regles fiscals:

[6] Compleix Estabilitat Pressupostària?

[7] Compleix Regla de la Despesa? (Increment controlat de la despesa)

Endeutament:

[8] Préstecs d’Administracions Públiques (Diputació de Barcelona, AMB)

[9] Préstecs d'Entitats bancàries

[10] Total Deute Viu (informació gràfica)

[11] % Deute viu respecte a Ingressos Corrents (Capítol 1-5)

Podeu consultar els informes d’estabilitat pressupostària i regles fiscals als documents adjunts:

 2018-2021: Informe de liquidació de pressupost,

 2022-2023: Informe d’aprovació de pressupost (exercicis NO liquidats)

Informació de la seu electrònica, cliqueu aquí 

Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:57
Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:57