Òrgans de contractació

Mesa de contractació permanent

El Ple de la Corporació en sessió de data el 29 de juliol de 2021, va acordar aprovar la modificació de la Mesa de Contractació Permanent de l'Ajuntament de Montgat, d'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic Espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que actuarà amb caràcter permanent, en els procediments d'adjudicació obert, restringit i negociat amb publicitat, amb les funcions establertes en cada cas en la legislació de contractes del sector públic.

(Des del 29 de juliol de 2021, no s'ha modificat la composició de la Mesa de Contractació Permanent de l'Ajuntament)

President/a

 Regidor/a de Recursos Econòmics (actuarà com a suplent el/la regidor/a d’Ordenació i Gestió del Territori i del Patrimoni).

Vocals

 Tinent/a d’alcalde/ssa, regidor/a de l’àrea objecte de la matèria del contracte.

Substitut: tinent/a d’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.

 Secretari/ària municipal.

Substitut: tècnic/a d’administració general.

 Interventor/a municipal.

Substitut/a: tècnic d’administració especial de Serveis Econòmics o un/a funcionari/ària o personal laboral adscrit a Serveis Econòmics en qui delegui el/la interventor/a municipal.

 Tresorer/a municipal. o Substitut/a: tècnic d’administració especial de Serveis Econòmics o un/a funcionari/ària o personal laboral adscrit a Serveis Econòmics en qui delegui el/la tresorer/a municipal.

 Arquitecte municipal.

Substitut/a: arquitecte tècnic municipal.

 Enginyer municipal.

Substitut/a: arquitecte tècnic municipal.

 Tècnic/a de l’àrea objecte de la matèria del contracte.

Substitut/a: funcionari/ària o personal laboral en qui delegui.

Secretari/a de la Mesa

 Tècnic/a administració general, quan no actuï com a vocal suplent del secretari/a (actuarà com a suplent un/a funcionari/a o personal laboral de la corporació).

Darrera actualització: 09.02.2024 | 11:43
Darrera actualització: 09.02.2024 | 11:43