Tinents d'alcalde

Els/les tinents d'alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són lliurement designats i remoguts per l'alcalde o alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local.

El nombre de tinents d'alcalde és de lliure elecció per l'alcalde/ssa. En cas que hi hagi més d'un/a tinent, com a mínim, s'haurà de designar el/la Primer tinent d'alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l'alcalde/ssa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat. 

Decret  núm. 0792-2022  de data 4 de maig de 2022  de nomenament dels Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Montgat.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 20:47
Darrera actualització: 28.11.2022 | 20:47