Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan que està integrat, com a màxim, per un terç de regidores i regidors designats lliurement per l'Alcalde o Alcaldessa. 

 

Assisteix a l'Alcalde o Alcaldessa, que la presideix, i té les funcions que li han estat delegades pel Ple, l'Alcalde i les que estan atribuïdes per llei. 

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l'alcalde, s'indiquen a continuació (d'acord amb la resolució de l’alcaldia núm. 1094-2023, de data 20 de juny de 2023) relativa a la constitució i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local:

President  Sr. Andreu Absil Solà (PSC)

Vocals:

1r. Tinent d'Alcalde: Sr. Raül Abad Navarrete (SOM)

2n. Tinent d'Alcalde: Sra. Mercè Marín Planas (JUNTS)

Regidora d'Acció Social, Igualtat i Gent Gran: Maria Ángeles Sotos Gómez (SOM)

Regidora de Sostenibilitat i Esports: Tània González Margalef (SOM)

Calendari de les sessions:

Sessions del 2024 cliqueu aquí

Les sessions es celebren el primer dijous de cada mes a les 13.30 h i el tercer dijous de cada mes a les 9 h. a l'edifici de l'Ajuntament.

Actes de les sessions de les Juntes de Govern: als documents adjunts, podreu trobar les actes de les Juntes de Govern Local, anonimitzades per a la seva publicació al portal de Transparència. Cliqueu aquí 

Funcions i competències

Aquesta té atribuïdes les funcions següents que han estat delegades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1094-2023 de 20 de juny de 2023:

A) En matèria d’urbanisme:

A1) Planejament urbanístic:

- Les aprovacions dels instruments del desenvolupament del planejament general, no expressament atribuïdes al Ple.

A2) Gestió urbanística:

- Instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

A3) Intervenció en l’ús del sol:

- La concessió de llicències urbanístiques i llurs prorrogues si s´escau, en les següents matèries:

- Moviments de terres i explanacions de terrenys.
- Parcel·lacions urbanístiques.
- Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
- Canvi dels edificis a un ús residencial.
- Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
- Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
- Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
- Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
- Obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
- Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
- Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
- La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
- Usos i les obres provisionals.
- Els actes relacionats a l’article 187 bis del Text Refós de la Llei d´urbanisme de Catalunya, excepte els de la lletra g), que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
- La declaració de desistiment de les sol·licituds de les llicències anteriorment esmentades.
- Així mateix es delega a la Junta de Govern Local les liquidacions tributaries derivades de les concessions de les llicències anteriorment indicades.
- Resolució d´expedients de caducitat de llicències urbanístiques i de les seves pròrrogues.
- Resta exclòs de la present delegació els requeriments de documentació que siguin necessaris per tal de concedir les llicències anteriorment esmentades i, si s´escau de les seves pròrrogues.

A4) Altres matèries urbanístiques:

- La tramitació i resolució dels expedients dels projectes de les actuacions específiques d'interès públic en sol no urbanitzable.

B) En matèria de contractació:

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat sigui superior a 50.000 i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Resta exclòs de la present delegació els actes d’incoació dels expedients de contractació (article 116 de la Llei de contractes del Sector Públic).

C) En matèria de patrimoni:

- Expedients en relació a les concessions sobre els béns de domini públic local i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1, de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014) no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.


- Expedients d´Autoritzacions i llicències sobre el domini públic local quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1, de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014) no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
Resten exclosos de la present delegació el actes d’incoació dels expedients en matèria de patrimoni anteriorment esmentats.

D) En matèria de projectes d’obres i serveis i memòries valorades:

- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent l’Alcalde per a la seva contractació o concessió i estén previstos en el pressupost.

E) En matèria de Hisenda:

- Aprovació de Convenis Tributaris quan no sigui preceptiu l’acord del Ple de la Corporació.
- Aprovació de liquidacions definitives dels diferents tributs municipals, i resolució dels recursos que s’hi interposin. 

 

Per acord de la sessió del Ple de l'Ajuntament del 30 de novembre de 2023, el Ple va acordar delegar a la Junta de Govern Local les competències en:


- En matèria processal:

- L’adopció dels acords sobre l’exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació municipal en matèria de competència plenària.

- En matèria patrimonial (drets funeraris):

- Les concessions demanials sobre béns de domini públic que siguin relatives a drets funeraris, excepte les concessions que siguin de més de cinc anys i de quantia superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a les cessions d'aprofitaments de béns comunals, excepte les concessions que siguin de més de cinc anys i de quantia superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.


 

Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:30
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:30