Crònica del Ple del 26 d'octubre de 2023

El Ple de la Corporació aprova una Moció per a la resolució pacifica del conflicte entre Palestina i Israel, i el respecte a la legalitat internacional.

Al despatx d’ofici del Ple del passat dijous es van informar de diversos assumptes d’interès de la ciutadania. Per un cantó el regidor de parcs i Jardins Sr. Garcia Arrocha (Junts per Montgat) va explicar la problemàtica de subministrament  d’aigua als Horts urbans de Can Casanovas, situació agreujada per la sequera, i va informar que “la previsió que al mes de març de 2024 comencin les obres del bypass de la Mina de Can Casanovas que solventaran aquesta situació de manca d’aigua als horts.”

La regidora Mercè Marín va informar que l’Ajuntament està a punt d’adjudicar les obres del Parc dels Països Catalans, i va informar que un cop finalitzades les obres de la primera planta del Centre Cívic “s’ìniciaran les de reforç energètic i l’ascensor” que s’allargaran durant el primer semestre del 2024.”

A la sessió del Ple també es va informar sobre la rectificació del plec de clàusules administratives del contracte de manteniment dels espais verds i les àrees de joc infantils i esportives de Montgat i sobre la modificació de l’horari de les sessions de la Junta de Govern Local que es celebraran el primer dijous de cada mes a les 13:30 h i el segon dijous de cada mes a les 9 h.

En relació a la incorporació de personal es va  informar del nomenament d’una funcionària interina, com administrativa de serveis socials a través d’una subvenció per programa “Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials” i sobre el nomenament de funcionari  interí com a agent de la Policia Local.

Per altra banda, a la sessió es va aprovar per acord de tots els grups del Consistori l’increment addicional de les retribucions del personal de l’Ajuntament pel 2023 amb un un 0,5% respecte a les retribucions de l’any 2022, abonant les diferencies retributives des de l’1 de gener d’aquest any.

Al Ple també es va aprovar per unanimitat la designació dels representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal, que recau en un regidor o regidora representant de cada grup polític.

En relació a la construcció de dos nous habitatges de protecció oficial al Turó del Sastre, un edifici de 72 pisos, i un segon edifici de 58 pisos,  el Ple va aprovar per unanimitat la declaració d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen i bonificar el 50 % de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’Expedient d’Obres Majors d’aquests dos edificis.

En relació al finançament d’obres es va aprovar la modificació pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 18/2023, del Pressupost que permetrà el finançament de projectes com el bypass de la mina de Can Casanovas, la rehabilitació del mur de la  plaça d’Argelers, o el manteniment d’infraestructures de parcs i jardins.

Pel que fa als equipaments i obres a la via pública es va aprovar la delegació de competències municipals a favor de l’AMB i el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB per al finançament de l’obra de reforma i rehabilitació funcional i energètica de l’edifici del Centre Cívic Mallorquines.

També va haver-hi acord majoritari dels grups polítics en l’aprovació del projecte de connexió de la xarxa de pluvials del carrer Frederica Montseny i en l’aprovació inicial del projecte de renovació del col·lector de residuals del carrer Riera d’en Font.

Finalment, tots els grups polítics van estar d’acord en  l’aprovació de la revisió de preus del contracte de subministrament de tecnologia per la millora energètica i servei integral de l'enllumenat públic de Montgat.

Per acabar es va llegir i debatre la Moció dels grups municipals d’ERC i Montgat en Comú Podem, per a la resolució pacifica del conflicte entre Palestina i Israel, i el respecte a la legalitat internacional, que es va aprovar amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts per Montgat, Montgat en Comú Podem i Liberals per Montgat i amb l’abstenció del grup de SOM.

 

Darrera actualització: 12.02.2024 | 22:42