Economia

A l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Montgat podem trobar els següents departaments:

Intervenció Municipal que té com a tasca principal el control i la fiscalització interna de tots aquells actes, documents o expedients de l'Ajuntament de Montgat dels que sen derivin drets i obligacions de contingut econòmics (ingressos i despeses), en els termes establerts en els articles 213 a 222, del capítol IV (Control i fiscalització) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). Així com dur a terme i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l'execució dels pressupostos d'acord a les normes generals i aquelles dictades pel Ple de la Corporació. En aquest sentit i entre d'altre legislació s'estarà a allò recollit en el Capítol III (De la comptabilitat) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del TRLRHL.

 Els expedients més rellevants d'aquest departament són:

 • Elaboració i control del Pressupost municipal
 • Elaboració de la liquidació del pressupost municipal
 • Elaboració del compte general de l'entitat
 • Execució pressupostaria trimestral
 • Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
 • Preparació de relacions comptables d'aprovació de factures i o compromisos
 • Elaboració llistats de contractes menors de 5000 € per a la seva posterior comunicació al Registre Públic de Contractes.
 • Comunicació al Ministeri d'Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya i  Sindicatura de Comptes de les obligacions legalment establertes, així com amb la resta d'organismes que ho reclamin.
 • Relació amb proveïdors en termes d'aprovació de factures.
 • Relació amb organismes oficials per a gestions pressupostàries i de justificacions de subvencions rebudes.
 • Presa de raó de factures i o certificacions.

Tresoreria Municipal té com a missió principal custodiar tots els diners i valors de l'Ajuntament, i efectuar el pagament de les obligacions reconegudes per l'Ajuntament en el seu venciment.

 Les principals funcions segons l'article 196 en el Capítol II (de la tresoreria de les entitats locals) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del TRLRHL són:

 • Recaptar els drets i pagar les obligacions.
 • Ser fidel al principi d'unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostaries i extra pressupostaries.
 • Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions.
 • Respondre dels avals dipositats.
 • Altres funcions relacionades amb els punts anteriors.
 • Elaboració de les ordenances fiscals municipals.
 • Gestió dels ingressos no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)

Segons conveni de delegació entre aquest ajuntament i l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'Ajuntament  té delegada la gestió de determinats tributs i altres ingressos de dret públic, en període voluntari en alguns casos i tota la recaptació en via executiva. Cliqueu aquí per consultar la informació de l'OGRT.

 

Plaça de la Vila, s/n - 8390 Montgat - Barcelona
Nom de contacte: Carlos Benito Molinero. Regidor-Delegat de Recursos Econòmics i de Serveis Tecnològics i d'Innovació
Telèfon: 93 469 49 00
Fax: 93 469 24 00
Adreça electrònica: mgt.economia@montgat.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 11.01.2022 | 13:29