Crònica sessió del Ple del 28 d'abril de 2022

L’actual alcalde Andreu Absil Solà (PSC-PM)  va presentar la seva renúncia al càrrec a la sessió del Ple del 28 d’abril.

L’alcalde Andreu Absil va iniciar la sessió amb el recompte de persones vacunades, malaltes de COVID, i els dades de l’atur del mes de març. També va informar que el Consistori ja ha obtingut el vist i plau de la Generalitat per posar el nom del Doctor Enric Jardí al Centre d’Atenció Primària de Montgat.

A la sessió d’aquest mes d’abril s’ha informat de la incorporació de diferents persones als serveis municipals, concretament el nomenament d’un funcionari interí com a Caporal de la Policia Local, per ocupar la plaça vacant de la plantilla de personal per raons de màxima urgència i d’una funcionària interina com agent de la Policia Local. També s’ha incorporat una funcionària interina com a treballadora social a través del Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del programa "Finançament dels serveis socials bàsics”.

En relació a l’aprovació de temes econòmics, es va aprovar per unanimitat una modificació pressupostària per import 4.840 euros per poder sufragar les despeses de participació en l’organització de la 1a edició de cursa de la dona 3 vies organitzada pel Masnou, Premià de Mar i Montgat.

Debatuda a la sessió també es va aprovar amb divergències d’opinions entre els grups polítics al govern i els de l’oposició, la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici de l’acord de Ple de data 30 de gener de 2020, segons el que es nomenava el Sr. Luis Antonio Fariña Herrador com a representant a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per manca de legitimació activa dels regidors sol·licitants. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores del PSC-PM, Junts per Montgat, SOM de Montgat, més un regidor no adscrit, i els vots en contra dels regidors i regidores de l’oposició: ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

A continuació la totalitat dels regidors i regidores del Plenari van aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la “Instrucció per a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives particulars dels contractes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de clàusules de transparència en la contractació”, que d’ara en endavant s’aplicaran  als contractes administratius municipals.

També va haver-hi acord per aprovar per unanimitat la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra l’acord de Ple de data 25 de novembre de 2021 i declarar la nul·litat de ple dret del punt resolutiu quart del decret d’alcaldia 0519-2019, de 16 d’abril, pel que es resolt “adjudicar l´autorització per a la instal·lació i explotació de guingueta de la platja de les Roques.

En relació als temes de caràcter social es va aprovar per unanimitat la modificació de les bases per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social  per eximir  als beneficiaris de les prestacions de l’obligació d’acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Finalment, la sessió va concloure amb la presentació de la renuncia com a alcalde d’Andreu Absil Solà (PSC-PM), en virtut de l’acord de govern per Montgat (2019-2023) subscrit el 3 de desembre de 2019 entre els grups municipals del PSC-CP, Junts per Montgat, Som de Montgat i el Regidor no adscrit. La sessió extraordinària per a l’elecció d’un nou alcalde o alcaldessa es celebrarà, amb els requisits establerts en la legislació electoral, dintre dels deu dies següents a l’acceptació de la seva renúncia.

Darrera actualització: 15.12.2022 | 15:02