Crònica sessió del 30 de juliol de 2020

Dijous 30 de juliol es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament novament en format telemàtic. L’ordre del dia va comptar amb 12 punts dels quals destaca l’aixecament de la suspensió del contracte de l’escola bressol i la designació de les festes locals per a l’any 2021.

La sessió va començar a les 19.30 h. En primer lloc es va ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 1193-2020 de data 10 de juliol de 2020, relativa a la rectificació d’errada material detectada al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació corresponent als serveis d’escola bressol “Els Montgatets”. Tanmateix, al segon punt de l’ordre del dia es va donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1200-2020 de data 13 de juliol de 2020, relativa a aixecar la suspensió de l’execució del contracte de serveis de l’escola bressol municipal “Els Montgatets”.

A la part d’exposició i debat dels punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns el Ple va aprovar les festes locals del municipi per a l’any 2021, que seran els dies 23 d’abril i el 24 de maig de 2021.

Seguidament es va aprovar per unanimitat la designació i configuració de la Mesa de contractació permanent i el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montgat per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT), que té com a finalitat cobrir les necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin .

Pel que fa als punts de l’ordre del dia corresponents a l’àrea d’economia es va aprovar per unanimitat un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit i un segon expedient de modificació crèdit extraordinari, finançat mitjançant romanent de crèdit per a despeses generals, número 20/2020.

Per raó d’urgència, l’alcalde va sol·licitar incorporar un nou punt a l’odre del dia, concretament el relatiu a l’aprovació de l’estructura de costos del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària. Aprovada la urgència el punts es va aprovar amb els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, del grup municipal de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

MOCIONS

Per finalitzar el Ple i ja a la part de control es van presentar tres mocions; Sotmesa a debat i votació es va aprovar per unanimitat la Moció dels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i compromís, de denúncia de l’espionatge polític. Per altra banda, el Ple també va aprovar la Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i compromís, en defensa de la proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que va comptar amb l’abstenció del grup municipal del PSC-CP, del grup municipal de JUNTS PER MONTGAT i el Regidor no adscrit.

Per acabar els regidors/es van debatre la Moció presentada pels grups municipals de SOM de Montgat i Junts per Montgat, per a la suficiència financera dels Ens locals, que amb el consens de tots els regidors/es va incorporar un nou punt a la Moció i es va aprovar per unanimitat de tots els Regidors/Regidores assistents.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:37