Crònica sessió del 29 d'octubre de 2020

La sessió del Ple es va iniciar a les 19.30 h via telemàtica i els punts destacats de l’Ordre del dia van ser l’aprovació del Pressupost i la plantilla pressupostària per l’any 2021 així com l’aprovació del Pla estratègic de subvencions 2021-2023.

Als punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns s’han debatut punts estratègics en el funcionament del Consistori per un cantó, l’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, les Bases d’Execució, la Plantilla pressupostaria per a l’exercici de 2021 i el Pla estratègic de subvencions 2021- 2023. Un cop debatut el punt es va aprovar amb els vots en contra de cinc membres del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Tanmateix, els regidors i regidores que composen el Plenari van aprovar la plantilla de personal per a l’exercici de 2021 que sotmesa a votació va comptar amb l’abstenció de cinc membres del grup municipal d’ERC-AM (dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Finalment, dins dels punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de desenvolupament local, recursos econòmics i serveis interns es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores la revocació i deixar sense efectes el redactat de l’Annex I del vigent “Acord Comú de Condicions de Treball dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Montgat” regulador del complement de productivitat i aprovar el nou redactat de l’Annex I, segons l’acord signat en data 14 d’octubre de 2020.

Per altra banda, els membres del Ple van aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Montgat i Tiana per la gestió de la Deixalleria.

Ja en el debat dels punts de l’ordre de dia de la Comissió dels serveis a les persones es van aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores dos convenis de col·laboració: el primer, el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alella, Montgat i Tiana (període 1/1/2020 al 31/8/2020), per a la realització del programa de formació i inserció organitzats en la modalitat Ple de Transició al Treball (PTT); i en segon lloc, el conveni de col·laboració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i El Masnou per la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.

MOCIÓ

En acabat, es va debatre la Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís, per a la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Fruit del debat i les votacions dels membres del Plenari es va acordar deixar la Moció sobre la taula amb el vots a favor de tres membres de PSC-CP, tres membres del grup municipal de JUNTS PER MONTGAT, dos membres de SOM DE MONTGAT, i el Regidor no adscrit, i els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís

Darrera actualització: 23.01.2022 | 21:02