Crònica sessió del 28 de gener de 2021

Aquest dijous 28 de gener s’ha celebrat el primer Ple ordinari d’aquest any, en el que s’han tractat d’entre d’altres temes l’autorització de l’obra del projecte bàsic d’ampliació del Mercat de Montgat i l’adjudicació del contracte de servei de neteja d’edificis municipals.

El Ple de l’Ajuntament de gener s’ha tornat a fer de forma telemàtica per complir amb les mesures sanitàries establertes per contenir els contagis de Covid-19 i s’ha retransmès en directe pel canal YouTube municipal des d’on la ciutadania pot formular preguntes a través del xat.

Un dels temes destacats del Ple en l’àmbit de territori i sostenibilitat, ha estat l’aprovació inicial de l’autorització de l’obra i el projecte bàsic d´execució per a les obres d’ampliació al Mercat de Montgat ubicat entre els carrers Frederica Montseny, Lola Anglada i Plaça de la Mare, que ha comptat amb els vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem i l’abstenció de Montgat Guanya Mes Iniciativa.

L’ampliació de superfície que proposa Mercadona i Merkamontgat té per objecte donar resposta a una necessitat de millora del servei per donar cobertura a una necessitat dels usuaris del mercat i suposa un augment del cànon municipal en la part proporcional al increment de superfície en un 2%. El projecte s’exposarà a informació pública per un termini de 30 dies, al BOP, al tauler d´anuncis i www.montgat.cat

El Ple de gener també ha aprovat amb l'abstenció d'ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Mes Iniciativa, l’adjudicació del contracte del servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat, a l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU, per un import de 1.487.380,63€ (IVA inclòs) per un període de tres anys amb possibilitat de pròrroga per un any més.

Finalment, també en l’àmbit de territori i sostenibilitat el Ple ha aprovat la rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària de Montgat així com l’aprovació de la nova convocatòria de la licitació del contracte mitjançant procediment obert, amb l'abstenció d'ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya Mes Iniciativa.

MOCIONS APROVADES

Sotmesa a votació es va aprovar la Moció presentada per ERC-AM en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre amb els vots a favor d'ERC-AM, JuntsxMontgat, Montgat en Comú Podem, un regidor de SOM de Montgat i Montgat Guanya més Iniciativa, i l'abstenció del PSC-PM, d’una regidora de SOM de Montgat i d’un regidor no adscrit.

Per finalitzar, a l’apartat de precs i preguntes es van formular diverses intervencions de regidores i regidors del Consistori sobre temes relacionats amb molèsties ocasionades per l’arbrat i arranjaments observats en algunes carrers de la via pública, així com diversos temes relacionats amb intervencions urbanístiques a diferents barris, instal·lacions municipals i zones de Montgat. També es va tractar l’estat del passeig marítim i les platges i la necessària intervenció de Demarcació de Costes de Catalunya per iniciar un projecte de reparació dels danys i recuperar el litoral, administració amb la qual hi ha programada una reunió el dia 29 de gener.

Per altra banda, també s’ha tractat sobre l’impacte que ha tingut la COVID-19 en el normal funcionament de les entitats montgatines, les reunions que s’han mantingut i l’adaptació que han hagut de fer en les seves activitats. Un altra tema de debat ha estat el teletreball i la seva necessària regulació. Els grups municipals de l’oposició també han preguntat sobre el calendari de vacunació de la COVID-19 per part del CAP de Montgat i quin procediment s’utilitzarà. També ha estat objecte de debat els criteris utilitzats en la compra del últim cotxe de la Policia Local.

Finalment, s’ha debatut el tema de l’ús de les plataformes de l’antiga fàbrica Rio Tinto propietat de l’AMB que fa trenta anys que està paralitzat. Regidors/es de l’oposició també han preguntat per l’elaboració del PAM i la publicació del pacte de Govern i respecte les mesures que l’equip de govern pugui adoptar respecte la participació del regidor no adscrit Luís Fariña en l’ equip de govern.

Ja en el torn de preguntes presentades per la ciutadania, es dona resposta a una pregunta formulada per un veí de Montgat respecte les obres del Turó del Sastre que li ocasionen molèsties de pols i mobilitat.

Darrera actualització: 22.01.2022 | 21:52