Crònica sessió del 27 de maig del 2021

La sessió del Ple es va iniciar de manera telemàtica a les 19.30 h. Els regidors i regidores del Plenari van tractar entre d’altres temes l’aprovació de diversos projectes d’obra a equipaments públics i la via pública.

Al despatx d’ofici l’Alcalde, Andreu Absil va informar al Ple de l’evolució de l’atur a Montgat des de març de 2020 fins a abril de 2021, que ha incrementat en 58 persones essent el total de persones aturades del municipi al mes d’abril de 633.

Respecte les dades d’evolució del COVID, l’alcalde va informar que s’havien registrat 720 casos confirmats des de l’inici de la pandèmia, l’índex de rebrot era de 17 i la RT de 0,5, sense casos de COVID ni grups confinats a les escoles del municipi. Finalment, va explicar que les dades de vacunació de l’Àrea Bàsica de Salut eren: un total de 7440 persones han rebut la primera dosis a Montgat i Tiana, essent un 35% del total i 2931 persones ja han rebut la segona dosis, amb un total d’un 14,4%.

A continuació, es va assabentar als membres del Plenari de les Resolucions de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2021, relatives al nomenament de dos funcionaris interins com agents de la Policia Local, per cobrir el servei de platges durant el període estival del 2021.

Seguidament, es va debatre i aprovar per unanimitat l’únic punt de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns que tractava sobre la sol·licitud de compatibilitat de l’activitat privada per part d’un empleat públic.

A continuació, es van exposar, debatre i sotmetre a aprovació cinc punts de l’Ordre del dia referents a projectes d’obres a executar a equipaments municipals o a la via pública de Montgat, que es van aprovar per unanimitat de tots els membres del Plenari. Concretament, es van debatre i aprovar aprovar per unanimitat: el Projecte d’arranjament de la Biblioteca Tirant lo Blanc, el Projecte de connexió de la xarxa d’aigües pluvials del carrer Buenos Aires, la proposta al Ple d’aprovació inicial del Projecte d’escomeses de baixa tensió al Barri de Les Costes. Fase 1B1, així com el Projecte del mur de contenció al pati de l’Escola Norai de Montgat i finalment el Projecte de reconducció del col·lector del Passatge Alt de Montgat.

Els regidors i regidores del Plenari també van aprovar per unanimitat la inclusió d’un punt per urgència a l’ordre del dia; la proposta d’incoació del procediment de la imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte a l’empresa adjudicatària dels serveis educatius de l’escola bressol municipal, Serveis per a la infància Créixer Junts, S.L. que exposa’t i sotmès a votació va ser aprovat de manera favorable pels disset regidors i regidores.

Ja a la part de control es van llegir, debatre i votar dues Mocions presentades pels grups d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa:

En primer lloc, es va llegir la Moció de suport a l’alliberament de les patents que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Finalment, es va procedir a la lectura de la Moció de suport a la iniciativa per una Llei que garanteixi el dret a l’habitatge, que un cop sotmesa a votació es va aprovar amb 12 vots a favor dels regidors i regidores d’ERC-AM, JuntsxMontgat, Montgat en Comú Podem, un regidor de SOM de Montgat i un regidor de Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís, i 5 abstencions de tres regidors/es del grup municipal del PSC, una regidora del grup de SOM de Montgat i un regidor no adscrit.

La sessió va finalitzar a les 21,48 h.

 

Darrera actualització: 22.01.2022 | 22:05