Crònica del Ple del 6 de juliol de 2023

A la sessió del 6 de juliol de 2023 es va informar del nomenament dels regidors i regidores de la legislatura 2023-2027.

 

A la primera sessió extraordinària del Ple de la legislatura 2023-2027 celebrada el dia 6 de juliol es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics  el calendari de les sessions del Ple i de la Junta de Govern fins al mes de desembre d’aquest any. Entre d'altres temes organitzatius i de funcionament també s'hi va aprovar la constitució dels grups municipals d’ERC, PSC, SOM, Junts per Montgat, Montgat en Comú Podem i Valents, així com la Junta de Portaveus presidida per l’Alcalde i un portaveu en representació de cada grup polític.

A la sessió tots els grups polítics també van aprovar per unanimitat la creació i composició de les comissions informatives, així com el calendari i les hores de les sessions.

També va haver-hi acord unànime de tots els grups polítics que van acordar l’establiment de les retribucions i el règim de dedicació dels càrrecs electes de l’equip de govern format pels regidors i regidores del PSC, SOM i Junts per Montgat, que serà del 100% per l’Alcalde Andreu Absil Solà (PSC) amb una retribució bruta anual de 30.400€ amb efectes des del 17 de juny.

Respecte a la resta de càrrecs electes es va aprovar tres dedicacions parcials al 81,8%, (30’61 hores setmanals) a favor del/la regidor/a delegat amb una retribució bruta anual de 24.049€ i sis dedicacions parcials del 68,3%, (25’6 hores setmanals), a favor del regidors/regidores delegats/delegades, amb una retribució bruta anual de 20.080€, totes elles amb efectes del dia 20 de juny de 2023.

El Ple també va acordar la dotació econòmica destinada als grups polítics amb efectes econòmics des del 17 de juny de 2023 pels imports de 10.288 € al PSC i ERC, 7.941 € als partits de SOM i Junts per Montgat, 5.594 € al grup polític de Montgat en Comú Podem i finalment 3.247 € al partit polític de Valents.

Al mateix punt de l’ordre del dia també es van aprovar per unanimitat les assignacions per assistència al Ple, 100€ i a les Comissions Informatives, 50€.

A la sessió del Ple de juliol també es va informar de les resolucions de l’alcaldia adoptades per nomenar els regidors/regidores delegats (que es pot consultar al document adjunt) , de la constitució  i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, i del nomenament dels  Tinents d’Alcalde que recauen en el Sr. Raül Abad (SOM) 1r. Tinent d’Alcalde i en la Sra. Mercè Marin (Junts per Montgat), 2a. Tinent d’Alcalde.

Per acabar, el Ple de la Corporació van aprovar el nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats que són de la competència del Ple com ara: l'Assemblea General de la Xarxa Local de Consum que serà representada pel Sr. Oriol Villà Parera (SOM), la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que representarà la Sra. Tània González Margalef (PSC), el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme que representarà el Sr. Oriol Villà Parera (SOM), la representació al Consorci de Promoció Enoturística del Territori D.O Alella que recaurà en el Sr. Oriol Villà Parera (SOM), i la representació als Consells Escolars dels Col·legis Públics representada per la regidora d’Educació Marta Zorrilla Ferrer (PSC)

Finalment, es va informar al Ple de l’aprovació de la delegació del Sr. Raül Abad com a membre del Consell d’alcaldes del Consell Comarcal Maresme  i es va donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldia en la que es va delegar l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial al regidor de seguretat ciutadana Raül Abad Navarrete.

Darrera actualització: 13.02.2024 | 20:56

Imatges