Crònica del Ple del 27 d'abril de 2023

A la sessió es va assabentar al Plenari sobre la constitució de la comissió tècnica de seguiment i desenvolupament del Pla de mesures antifrau i l’aprovació del seu règim de funcionament.

L’alcaldessa Mercè Marin (Junts per Montgat) va iniciar la sessió informant dels col·legis electorals que hi haurà habilitats per poder votar a les eleccions del 28 de maig. Seran l’escola Sant Joan, la Sala Pau Casals i el Casal de la Gent Gran. L’alcaldessa també va informar sobre el sorteig dels membres de les  meses electorals previst  pel dia 3 de maig a les 12h al saló de plens de l’ajuntament.  

Al Ple d’abril va començar amb diversos assabentats, el primer relatiu a la incorporació de personal concretament el nomenament d’una funcionària interina com Educadora Social a través del programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona, i el segon que permetrà la incorporació d’una funcionària de carrera amb adscripció al lloc de treball de tècnica auxiliar d’ingressos.

Per altra banda, també es va assabentar de la constitució de la comissió tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla de mesures antifrau i de l’aprovació del Règim de funcionament. Com bé sabeu al Ple del 30 de març la Corporació va aprovar el Pla de mesures anti frau amb el compromís de lluitar  contra el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte d’interessos que sigui contrari als principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència de l’activitat de la corporació.

A la sessió també es va aprovar la rectificació i actualització de l’inventari de bens i drets de l'Ajuntament a 31.12.2022 i es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i     regidores  la imposició de sancions per incompliment d’obligacions en la tinença d’animals domèstics,  concretament dues  infraccions de caràcter greu i dues infraccions de     caràcter molt  greus a veïns i veïnes de Montgat que no complien amb l’Ordenança de Tinença d’Animals domèstics.

En relació als temes relatius a personal es va aprovar la desestimació del recurs de reposició interposat pel representant del personal funcionari, en relació a la impugnació de la relació de llocs de treball 2023, que afectava a la modificació del lloc de treball Psicòleg/a - Coordinador. Hi van votar a favor Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i un del Regidor no adscrit i en contra ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

El Plenari també va aprovar per unanimitat  la modificació de la Relació de llocs de treball per a l’any 2023, en relació a la classificació dels cossos de l’escala bàsica de la policia local.

Finalment, es va aprovar per acord de tots els grups polítics la delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Montgat a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels projectes en el marc de la política activa d’ocupació, Programa Treball i Formació que permetrà contractar un peó de pintura i un auxiliar administratiu pel servei de cultura pel desenvolupament de diversos projectes.

Darrera actualització: 20.02.2024 | 11:04