Crònica de la sessió extraordinària del Ple del 19 d'octubre

El passat 19 d’octubre es va celebrar una sessió extraordinària del Ple per aprovar la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2023 i el Pla de planejament del sector nord de les Mallorquines.

La sessió va començar a les 19.30 h. a la Sala Pau Casals.

L’alcaldessa Mercè Marín i Planas va obrir la sessió que tenia com a punt central de l’Ordre del dia la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2023, que un cop presentades pel regidor d’Economia Carlos Benito (PSC-PM) i un cop debatudes pels portaveus dels grups polítics a l’oposició ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa es van votar i aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern; Junts per Montgat, PSC-CP, SOM de Montgat, més el d’ un regidor no adscrit i els vots en contra dels grups municipals a l’oposició, ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Seguidament, el Ple va aprovar la modificació pressupostària número 23/2022, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit del Pressupost municipal vigent, per poder dur a terme l’execució de projectes no contemplats o suplementats en el pressupost de 2022, bàsicament de manteniments a la via pública i equipaments.

La proposta de modificació es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern; Junts per Montgat, PSC-CP, SOM de Montgat, més el d’ un regidor no adscrit i els vots en contra dels grups municipals a l’oposició, ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Finalment, els grups municipals de l’equip de govern van aprovar en primer lloc: l’avanç de planejament de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de les Mallorquines de Montgat i els documents del pla: la memòria justificativa, que inclou els objectius i els criteris generals del pla, una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública i la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació; els plànols d’informació i ordenació; el document inicial estratègic ambiental i el document d’anàlisi de la mobilitat a l’àmbit, i en segon lloc el pla de participació ciutadana que es durà a terme amb la ciutadania per donar a conèixer el Pla, recollir opinions, suggeriments i idees dels veïns i veïnes del Pla per incorporar-los al document del Pla.

L’avanç de planejament es va aprovar amb els vots a favor de regidors i regidores de l’equip de govern; Junts per Montgat, PSC-CP, SOM de Montgat, més el d’ un regidor no adscrit i els vots en contra dels grups municipals a l’oposició; ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 20:15