Crònica sessió del 25 de novembre de 2021

El passat 25 de novembre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de novembre, entre els temes tractats en destaquen l’aprovació del pressupost i la plantilla de personal per al 2022.

La sessió plenària de novembre es va iniciar a les 19.30 h a la Sala Pau Casal amb el despatx d’ofici. L’alcalde va informar als regidors i regidores de l’evolució de la pandèmia, concretament, fins a la data s’han enregistrat 1168 casos de COVID, l’índex de rebrot és de 176, i la taxa de reproducció és de 1,13. Del total de la població de l’Àrea Bàsica de Montgat-Tiana hi ha 16.069 persones que han rebut la primera dosi, un 78% de la població, i 14.079 ja tenen la segona dosi, un total de 72%. Les dades de l’atur al mes d’octubre eren de 528 persones enfront les 628 d’octubre de 2020. També al despatx d'ofici el regidor de Seguretat Ciutadana va informar de l’evolució de les denúncies rebudes a l’OAC de la Policia local i de les coordinacions realitzades entre Policia Local i Mossos d’Esquadra.

A continuació, es va donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 23 d’octubre al 19 de novembre de 2021 del núm. 1908-2021 al núm. 2098-2021 i dels acords de la sessió de data 21 d’octubre i 4 de novembre de 2021 i de la Junta de Govern Local  i es va assabentar als membres del Plenari de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 1964-2021, núm. 1965-2021,  i núm. 2051-2021 de data 1 de novembre de 2021, relativa al nomenament de 2 funcionaris de carrera com agent de la Policia Local i d’una funcionaria interina com agent de la Policia Local.

En tercer lloc, es va donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció Municipal 2021-2023, document guia dels eixos de treball de l’equip de govern fins a finals de l’actual legislatura.

Al despatx d’ofici també es va informar als regidors i regidores dels següents punts:

La ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2100-2021 de data 20 de novembre de 2021, relativa a la successió per segregació universal de la contractista ELECNOR, SA en ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU, que es va ratificar pels disset membres del plenari.

La ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2104-2021 de data 20 de novembre de 2021, relativa a la modificació de les participacions en la UTE contractista del contracte administratiu mixt de concessió d’obra pública i de gestió de servei públic de mercat municipal i posterior explotació de l’equipament que va ser ratificada per tots els regidors i regidores.

La sessió plenària de novembre va debatre i aprovar dos punts d’importància cabdal pel Consistori:

En primer lloc, es va debatre i aprovar la proposta al Ple d’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montgat per a l’exercici de 2022, amb els vots a favor de PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i els vots en contra dels regidors i regidores d’ERC,  Montgat en Comú Podem i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís.

Seguidament, es va exposar l’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació per a l’any de 2022, la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat, les bases d’execució i el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 que es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i els vots en contra dels regidors i regidores d’ERC,  Montgat en Comú Podem i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís.

Ja a la part de debat i presentació dels quatre punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, es va debatre i votar:

La proposta al Ple de desestimar les al·legacions presentades en la revisió d'ofici de l'adjudicació de l’autorització per a la instal·lació i explotació de la guingueta Lot 1 (Platja de les Roques), que sotmesa a votació es va aprovar per unanimitat dels disset membres.

Seguidament, es va exposar i aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la proposta al Ple de desestimar la sol·licitud de reequilibri econòmic sol·licitat per l’empresa URBACET, SLU en el contracte de serveis de manteniment general dels espais verds, mobiliari urbà i parcs infantils al municipi de Montgat

Els membres del plenari també van aprovar per unanimitat la proposta al Ple de constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge i la proposta al Ple d’aprovació l’expedient de modificació del contracte de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament de Montgat.

Finalment, a la part de control es van debatre i votar dues Mocions presentades pels grups municipals de Montgat en Comú Podem, ERC-AM i Montgat Guanya Més Iniciativa, més concretament:

Un cop llegida i debatuda es va aprovar amb els vots a favor de les regidores i regidors d’ERC, Junts per Montgat, Montgat en Comú Podem i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís i l’abstenció dels regidors i regidores del PSC, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit la Moció per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.  

El darrer punt tractat a la sessió plenària va ser la Moció, de suport al 25 de novembre, dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista que sotmesa a votació es va aprovar per unanimitat dels disset regidors i regidores del Consistori.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 11:54