Crònica sessió 2 de setembre de 2020 extraordinària

El mes de setembre ha començat amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de Ple que s’ha celebrat el dia 2 de setembre a les 10 h en sessió telemàtica.

L’ordre del dia de la sessió extraordinària d’aquest mes ha comptat amb quatre punts de l’ordre del dia dels quals destaquen l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de l’escola bressol, i l’aprovació definitiva del pressupost de la Corporació i la plantilla per a l’any 2020.

Dos dels punts de l’ordre del dia que s’han sotmès ha aprovació i debat han estat la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1342-2020, de data 7 d’agost de 2020, relativa a declarar l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL i requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets”. Seguidament, els regidors i regidores de l’Ajuntament han aprovat per unanimitat l’adjudicació del contracte de serveis de l’escola bressol “Els Montgatets” del municipi de Montgat per un import total de 283.208,03€ anuals (exempt d’IVA) per una durada de 3 anualitats amb possibilitat d’un de pròrroga.

Tanmateix, el Ple ha aprovat desestimar les al·legacions presentades pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa, i aprovar definitivament el Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2020, les seves Bases d’Execució i la Plantilla del Personal per a l’any 2020. L’aprovació ha obtingut els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, d’un membre de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Per acabar, el Ple ha debatut l’aprovació del Pla Econòmic Financer per garantir el compliment de la regla de la despesa en el període 2020-2021, que s’ha aprovat amb l’abstenció del grup municipal d’ERC-AM, d’un membre de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:42