Tecnologia i Innovació

La Regidoria de Tecnologia i Innovació és la responsable de l'ús, adquisició, implantació, coordinació i gestió de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'àmbit de l'Ajuntament de Montgat. És per tant la seva responsabilitat l'establiment de normes, estàndards, polítiques i metodologies en tots els aspectes relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Infraestructures necessàries com ara xarxes, sistemes operatius, equips, servidors, emmagatzematge, comunicacions de dades, bases de dades, anàlisi, desenvolupament i manteniment de nous sistemes amb l'objecte que aquestes tecnologies s'apliquin de forma eficaç i eficient en suport dels objectius, polítiques i estratègies municipals.

En aquest sentit,les funcions del servei són:

• Estudiar, desenvolupar i proposar la implementació de noves tecnologies, aplicacions i sistemes.

• Impulsar l'adequat ús dels recursos tecnològics municipals com una eina de gestió.

• Proporcionar suport tècnic a la resta de les unitats i serveis municipals.

• Realitzar l'anàlisi, disseny i desenvolupament de nous sistemes d'informació proposats per altres unitats o serveis.

• Supervisar tot projecte informàtic municipal contractat a tercers, a més de ser l'interlocutor tècnic que serveixi d'enllaç entre les empreses externes i l'Ajuntament de Montgat.

• Vetllar per la integritat, seguretat i coherència de la informació emmagatzemada en els sistemes municipals, així com l'elaboració dels plans de contingència a seguir en cas de produir-se situacions en què aquestes es vegin afectades.

• Realitzar el manteniment de tots els sistemes informàtics municipals així com de la tecnologia en ús en cada moment.

• Configurar tots els equips, sistemes i perifèrics.

• Supervisar i mantenir l'adequat funcionament de tots els sistemes

• Planificar, organitzar, dirigir i controlar els esforços, activitats i recursos relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

• Coordinar les activitats que en matèria de Noves tecnologies es realitzen en les diferents unitats o serveis de l'Ajuntament de Montgat.

• Dur a terme l'atenció de necessitats i gestió d'incidències dels usuaris i dels diferents sistemes d'informació.

• Administrar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació per contribuir als objectius de l'organització, posant recursos informàtics a disposició dels usuaris i vetllant pel seu adequat ús.

• Definir els estàndards, establir les polítiques i administrar els recursos de xarxes, sistemes operatius, equips, Bases de Dades, Comunicacions, etc.

• Sistematitzar les operacions i processos que es realitzen en altres unitats o departaments municipals.

• Administrar, custodiar i donar suport les dades emmagatzemades en els Sistemes d'Informació gestionats.

• Formular estratègies per al desenvolupament i ús de les Noves Tecnologies a l'Ajuntament de Montgat, tot seguint les línies i polítiques establertes per a això.

• Recopilar, racionalitzar i prioritzar els requeriments en Noves Tecnologies.

• Preparar els Plecs Tècnics que es requereixin per definir adquisicions de productes i / o serveis relacionats amb les tecnologies de la Informació i les Comunicacions, així com gestionar i supervisar l'execució dels mateixos.

 

Plaça de la Vila, s/n - 08390 Montgat - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Carlos Benito Molinero. Regidor delegat de Serveis Tecnològics i d'Innovació
Telèfon: 934694900
Darrera actualització: 03.01.2022 | 16:35