Licitacions

Denominació del tractament

Licitacions

Finalitat

Tramitació dels contractes públics de l’Ajuntament, relació amb proveïdors i contractistes.

 

Base jurídica del tractament

Missió duta a terme en interès públic (art. 6.1.e de l’RGPD i art. 19 de la LOPDGDD).

En compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c de l’RGPD):

  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Destinataris

Les vostres dades es gestionen internament i a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Durada

Les dades facilitades, una vegada finalitzat el motiu que ha originat la seva recollida, seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

 

Darrera actualització: 08.04.2022 | 10:02
Darrera actualització: 08.04.2022 | 10:02