Casal d'estiu municipal

 

Finalitat

Organització del casal d'estiu municipal

Base jurídica del tractament

Consentiment de la persona interessada.

Missió duta a terme en interès públic (art. 6.1.e de l’RGPD i art. 19 de la LOPDGDD).

Destinataris

Es comunicaran les dades necessàries a l'empresa adjudicatària del casal d’estiu, la qual les tractarà i les suprimirà una vegada acabat el casal, tot d'acord amb els plecs de la licitació publicats al perfil del contractant.

Les dades no es transferiran fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Durada

Fins la finalització del casal d'estiu, sense perjudici de les dades que hagin de ser  conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 13:31
Darrera actualització: 22.04.2022 | 13:31