Projecte d'Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis

Diumenge 14/05/2017
Obert el termini de consulta prèvia sobre el projecte d'Ordenança reguladora de l'ús recreatiu per Clubs Socials privats de consum de Cànnabis.

Per acord de ple de data 28 de juliol de 2016 es va acordar la suspensió durant el termini d'un any de l'atorgament de llicències d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial destinades a clubs i associacions de cànnabis. El termini d'un any computava a partir de la publicació de l'acord de suspensió de tramitacions i de llicències en el BOP.

Durant aquest temps s'ha procedit a la revisió i estudi del marc normatiu d'aplicació necessari per a establir detalladament tots els criteris relatius a l'establiment i funcionament d'aquestes activitats i a la redacció d'una ordenança municipal reguladora de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de l'activitat.

Per ampliar la informació clicar en aquest enllaç

Presentació d'opinions i/o suggeriments:

D'acord amb allò establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'aprovació inicial del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

Poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'adjunta, fins el dia 24 de maig de 2017 mitjançant l'adreça de correu electrònic montgat@montgat.cat, indicant a l'assumpte “Opinions i suggeriments sobre l'Ordenança de Clubs socials de consum de Cànnabis”. 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15/05/2017 10:13